Polisi Cwcis

Mae'r Polisi Cwcis hwn yn nodi'r sail rydym ni, Greenaway Scott, yn defnyddio cwcis arni a mewn perthynas â'n gwefan: https://www.greenawayscott.com/ (Ein Gwefan). Mae'r Polisi Cwcis hwn yn effeithiol o 22 Mehefin 2018.

Gwybodaeth ynghylch ein defnydd o gwcis

Mae Ein Gwefan yn defnyddio cwcis i'ch gwahaniaethu rhag defnyddwyr eraill Ein Gwefan. Mae hyn yn ein helpu i ddarparu profiad da i chi pan fyddwch yn pori Ein Gwefan a hefyd mae'n ein galluogi i wella Ein Gwefan.

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis hanfodol a chwcis nad ydynt yn hanfodol. Mae cwcis hanfodol yn cael eu gosod yn awtomatig ar eich cyfrifiadur neu'ch dyfais pan fyddwch yn cyrchu Ein Gwefan neu yn cymryd camau penodol ar ein Gwefan. Gosodir cwcis nad ydynt yn hanfodol ar eich cyfrifiadur neu ddyfais â'ch caniatâd yn unig. Gellir gweld rhagor o wybodaeth ynghylch y gwahaniaeth rhwng cwcis hanfodol ac nad ydynt yn hanfodol isod o'r enw 'Cwcis Hanfodol ac Nad Ydynt yn Hanfodol'.

I gael gwybodaeth am sut rydych chi'n rhoi caniatâd a sut y gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl i ni osod cwcis nad ydynt yn hanfodol, gweler yr adran isod o'r enw 'Sut i dderbyn neu wrthod cwcis'.

Beth yw cwci?
Mae cwci yn ffeil fach o lythrennau a rhifau rydym yn ei storio ar eich porwr neu ar yriant caled eich cyfrifiadur os ydych yn cytuno. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur.

Cwcis Hanfodol a Chwcis Nad Ydynt yn Hanfodol
Mae cwcis hanfodol yn gwcis sydd naill ai'n cael eu defnyddio dim ond i gynnal neu hwyluso trosglwyddo cyfathrebiadau dros rwydwaith neu sy'n gwbl angenrheidiol i ddarparu gwasanaeth ar-lein rydych wedi gofyn amdano.

Mae cwcis nad ydynt yn hanfodol yn gwcis nad ydynt yn dod o fewn y diffiniad o gwcis hanfodol, megis cwcis sy'n dadansoddi eich ymddygiad ar wefan.

Defnyddiwn y cwcis hanfodol dilynol:

  • Cwcis sy'n gwbl angenrheidiol. Dyma'r cwcis sydd yn ofynnol ar gyfer gweithredu Ein Gwefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy'n eich galluogi i fewngofnodi i ardaloedd diogel ein Gwefan. Mae'r cwcis hyn yn hanfodol ar gyfer gweithredu Ein Gwefan ac nid ydynt yn storio unrhyw ddata personol.

Gallem ddefnyddio'r cwcis dilynol nad ydynt yn hanfodol:

  • Cwcis dadansoddol/perfformiad. Maent yn caniatáu i ni adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas Ein Gwefan pan fyddant yn ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i wella sut mae Ein Gwefan yn gweithio, er enghraifft, trwy sicrhau bod defnyddwyr yn canfod yr hyn maent yn chwilio amdano yn rhwydd. Os caiff y cwcis hyn eu diffodd, ni allwn fonitro perfformiad Ein Gwefan.
  • Cwcis ymarferoldeb. Defnyddir y rhain i'ch adnabod pan fyddwch yn dychwelyd i'n Gwefan. Mae hyn yn ein galluogi i bersonoli ein cynnwys i chi, eich cyfarch yn ôl enw a chofio'ch dewisiadau (er enghraifft, eich dewis iaith neu ranbarth).
  • Cwcis Targedu. Mae'r cwcis hyn yn cofnodi'ch ymweliad â'n Gwefan, y tudalennau rydych wedi ymweld â hwy a'r dolenni rydych wedi'u dilyn. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud Ein Gwefan a'r hysbysebion a arddangosir arni yn fwy perthnasol i'ch diddordebau. Hefyd efallai y byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon â thrydydd partïon at y diben hwn.

Cwcis sesiwn a pharhaus

Gellir dosbarthu cwcis fel rhai sesiwn neu barhaus, yn dibynnu ar faint o amser maent yn parhau ar ôl iddynt gael eu gosod ar eich porwr.

Mae cwcis sesiwn yn parhau am gymaint o amser ag eich bod yn cadw'ch porwr ar agor ac yn dod i ben pan fyddwch yn cau'r porwr.

Mae cwcis parhaus yn dod i ben ar adeg sefydlog mewn amser neu os ydych yn eu dileu â llaw oddi ar eich porwr, p'un bynnag sy'n digwydd yn gyntaf.

Cwcis parti cyntaf a thrydydd parti

Gellir dosbarthu cwcis fel parti cyntaf neu drydydd parti.

Mae cwcis parti cyntaf yn cael eu gosod ar eich dyfais gan barth Ein Gwefan.

Mae cwcis trydydd parti yn cael eu gosod ar eich dyfais gan barthau gwefannau trydydd parti.

Cwcis a Ddefnyddir Ar Ein Gwefan
Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth ynghylch y cwcis unigol a ddefnyddiwn a'r dibenion rydym yn eu defnyddio atynt yn y tabl isod:

Name Type of cookie First or third party Session or persistent Purpose
PHPSESSID Necessary First party Session Preserves user session state across page requests.
_ga Analytical First party Persistent - 2 years Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses Our Website.
_gat Analytical First party Session Used by Google Analytics to throttle request rate.
_gid Analytical First party Session Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses Our Website.
collect Targeting Third party Session Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
Sylwer y gall trydydd parti (gan gynnwys, er enghraifft, rhwydweithiau hysbysebu a darparwyr gwasanaethau allanol megis gwasanaethau dadansoddi traffig ar y we) ddefnyddio cwcis hefyd, ac nad oes gennym reolaeth drostynt. Mae'r cwcis hyn yn debygol o fod yn gwcis dadansoddol/perfformiad neu'n gwcis targedu.
Ac eithrio cwcis hanfodol, bydd yr holl gwcis yn dod i ben ar ôl 2 flynedd
Sut i dderbyn neu wrthod cwcis
Mae nifer o wahanol ddulliau y gallwch dderbyn neu wrthod rhai neu'r holl gwcis. Hefyd gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg. Disgrifir rhai o'r prif ddulliau o wneud hynny isod.
Mae croeso i chi rwystro'r defnydd o rai o'r cwcis neu'r holl gwcis a ddefnyddiwn ar Ein Gwefan. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y gallai gwneud hynny amharu ar Ein Gwefan a'i hymarferoldeb neu y gallai hyd yn oed olygu na ellir defnyddio rhan neu'r cyfan ohoni.
Dylech hefyd fod yn ymwybodol y bydd clirio'r holl gwcis o'ch porwr hefyd yn dileu unrhyw gwcis sy'n cadw'ch dewisiadau, er enghraifft, a ydych wedi derbyn cwcis ar wefan neu unrhyw gwcis sy'n rhwystro cwcis eraill.
Gallwch dderbyn neu wrthod rhai neu'r holl gwcis (er enghraifft, rhwystro'r holl gwcis trydydd parti) trwy addasu gosodiadau'ch porwr. Os nad ydych yn gwybod sut i wneud hyn, mae'r dolenni isod yn nodi gwybodaeth ynghylch sut i newid gosodiadau'ch porwr ar gyfer rhai o'r porwyr gwe arferol:

  • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
  • Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  • Microsoft Internet Explorer - https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Apple Safari - https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB

Er mwyn clirio cwcis sydd wedi'u gosod yn flaenorol ar eich porwr, dylech ddewis yr opsiwn i glirio eich hanes pori a sicrhau bod yr opsiwn i ddileu neu glirio cwcis yn cael ei gynnwys pan fyddwch yn gwneud hynny.