Telerau Defnydd

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE

What's in these terms?
These terms tell you the rules for using our website https://www.greenawayscott.com/ (our site).

Who we are and how to contact us
https://www.greenawayscott.com/ is a site operated by Greenaway Scott Limited ("We"). We are registered in England and Wales under company number 08259989 and have our registered office at The Maltings, East Tyndall Street, Cardiff, CF24 5EZ. Our main trading address is The Maltings, East Tyndall Street, Cardiff, CF24 5EZ. Our VAT number is 153 8487 81.

We are regulated by the Solicitors Regulation Authority.

We are a limited company.

To contact us, please email admin@greenawayscott.com.

By using our site you accept these terms
By using our site, you confirm that you accept these terms of use and that you agree to comply with them.

If you do not agree to these terms, you must not use our site.

We recommend that you print a copy of these terms for future reference.

There are other terms that may apply to you

These terms of use refer to the following additional terms, which also apply to your use of our site:

 • Our Privacy Policy https://www.greenawayscott.com/cookie-policy
 • Our Cookie Policy https://www.greenawayscott.com/cookie-policy , which sets out information about the cookies on our site.

Efallai y gwnawn newidiadau i'r telerau hyn
Rydym yn diwygio'r termau hyn o bryd i'w gilydd. Bob tro rydych chi'n dymuno defnyddio ein gwefan, gwiriwch y telerau hyn i sicrhau eich bod yn deall y telerau sy'n berthnasol ar yr adeg honno.

Diweddarwyd y telerau hyn yn ddiweddaraf ar 15 Hydref 2018.

Efallai y gwnawn newidiadau i'n gwefan
Efallai y byddwn yn diweddaru a newid ein gwefan o bryd i'w gilydd.

Efallai y byddwn yn atal ein safle neu ei dynnu'n ôl
Mae ein gwefan ar gael am ddim.
Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan, neu unrhyw gynnwys arni, ar gael bob amser neu yn ddi-dor. Efallai y byddwn yn atal neu gyfyngu ar argaeledd pob rhan neu unrhyw ran o'n gwefan am resymau busnes a gweithredol. Byddwn yn ceisio rhoi rhybudd rhesymol i chi os bydd rhaid atal neu dynnu'n ôl.
Rydych hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod pawb sydd â mynediad at ein gwefan trwy'ch cysylltiad rhyngrwyd yn ymwybodol o'r telerau defnydd hyn a thelerau ac amodau perthnasol eraill, a'u bod yn cydymffurfio â hwy.

Sut y gallwch ddefnyddio deunydd ar ein gwefan
Ni yw perchennog neu drwyddedai'r holl hawliau eiddo deallusol ar ein gwefan, ac yn y deunydd a gyhoeddir arni. Diogelir u gweithiau hyn gan ddeddfau a chytundebau hawlfraint ledled y byd. Cedwir pob hawl o'r fath.
Gallwch brintio un copi, a gallwch lawrlwytho darnau, o unrhyw dudalen(nau) oddi ar ein gwefan ar gyfer eich defnydd personol a gallwch dynnu sylw pobl eraill o fewn eich sefydliad at gynnwys sydd wedi'i bostio ar ein gwefan.
Ni ddylech addasu'r copïau papur neu digidol o unrhyw ddeunyddiau rydych wedi'u printio neu eu lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, ac ni ddylech ddefnyddio unrhyw ddarluniadau, ffotograffau, cyfresi fideo neu sain neu unrhyw raffeg ar wahân i unrhyw destun sy'n gysylltiedig.
Rhaid cydnabod ein statws (ac unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y cynnwys ar ein gwefan bob amser.
Ni ddylech ddefnyddio unrhyw ran o'r cynnwys ar ein gwefan at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni neu ein trwyddedwyr.
Os byddwch yn argraffu, copïo neu lawrlwytho unrhyw ran o'n gwefan yn groes i'r telerau defnydd hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio ein gwefan yn dod i ben ar unwaith a bydd rhaid i chi, yn ôl ein dewis ni, ddychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau o'r deunyddiau a wnaethoch.

Peidiwch â dibynnu ar wybodaeth ar y wefan hon
Darperir y cynnwys ar ein gwefan ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni fwriedir iddi fod yn gyngor y dylech ddibynnu arno. Bydd rhaid i chi gael cyngor proffesiynol neu arbenigol cyn gweithredu, neu ymatal rhag gweithredu, ar sail y cynnwys ar ein gwefan.
Er ein bod yn gwneud ymdrechion rhesymol i ddiweddaru'r wybodaeth ar ein gwefan, nid ydym yn gwneud unrhyw ddatganiadau, gwarantiadau neu warantau, boed yn bendant neu'n awgrymedig, bod y cynnwys ar ein gwefan yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfoes.

Nid ydym yn gyfrifol am wefannau rydym yn cysylltu â hwy
Lle mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill ac adnoddau a ddarperir gan drydydd parti, darperir y dolenni hyn er eich gwybodaeth yn unig. Ni ddylid dehongli dolennau o'r fath fel ein bod yn cymeradwyo'r gwefannau cysylltiedig hynny neu'r wybodaeth y gallech ei chael ganddynt.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth ar gynnwys y safleoedd neu'r adnoddau hynny.

Ein cyfrifoldeb am golled neu ddifrod a ddioddefir gennych
P'un a ydych yn ddefnyddiwr neu'n ddefnyddiwr busnes:

 • Nid ydym yn cau allan neu'n cyfyngu mewn unrhyw ffordd ar ein hatebolrwydd i chi lle byddai'n anghyfreithlon i wneud hynny. Mae hyn yn cynnwys atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan ein hesgeulustod neu esgeulustod ein cyflogeion, asiantau neu isgontractwyr ac am dwyll neu gamgyfleu twyllodrus.

Os ydych yn ddefnyddiwr busnes:

 • Rydym yn cau allan yr holl amodau, gwarantiadau, datganiadau neu delerau eraill a allai fod yn berthnasol i'n gwefan neu unrhyw gynnwys arni.
 • Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled neu ddifrod, boed mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), toriad ar ddyletswydd statudol, neu fel arall, hyd yn oed os gellir ei ragweld, sy'n codi o dan neu mewn cysylltiad â:
 • defnydd o, neu anallu i defnyddio, ein gwefan; neu
 • defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys a arddangosir ar ein gwefan.
 • Yn arbennig, ni fyddwn yn atebol am:
 • colli elw, gwerthiannau, busnes neu refeniw;
 • ymyrraeth ar fusnes;
 • colli arbedion disgwyliedig;
 • colli cyfle busnes, ewyllys da neu enw da; neu
 • unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol.

Sut y gallem ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol
Byddwn dim ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol fel y'i nodir yn ein [https://www.greenawayscott.com/privacy-policy].

Nid ydym yn gyfrifol am feirysau a rhaid i chi beidio â'u cyflwyno
Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan yn ddiogel neu'n rhydd rhag bygiau neu feirysau.
Chi sy'n gyfrifol am ffurfweddu eich technoleg gwybodaeth, rhaglenni cyfrifiadurol a phlatfform i gyrchu ein gwefan. Dylech ddefnyddio'ch meddalwedd eich hun i amddiffyn rhag feirysau.
Rhaid i chi beidio â chamddefnyddio ein gwefan trwy gyflwyno feirysau, ceffylau pren Troea, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n dechnolegol niweidiol. Rhaid i chi beidio â cheisio cael mynediad anawdurdodedig i'n gwefan, y gweinydd mae ein gwefan yn cael ei storio arno neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â'n gwefan. Rhaid i chi beidio ag ymosod ar ein gwefan trwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu ymosodiad gwrthod gwasanaeth dosbarthedig. Trwy dorri ar y ddarpariaeth hon, byddech yn cyflawni trosedd o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn adrodd am unrhyw doriad o'r fath wrth awdurdodau gorfodi'r gyfraith perthnasol a byddwn yn cydweithredu â'r awdurdodau hynny trwy ddatgelu'ch hunaniaeth iddynt. Os bydd toriad o'r fath, bydd eich hawl i ddefnyddio ein gwefan yn dod i ben ar unwaith.

Rheolau ynghylch cysylltu â'n gwefan
Gallwch gysylltu â'n tudalen gartref, cyhyd ag y gwnewch hynny mewn modd sy'n deg ac yn gyfreithiol ac nad yw'n niweidio ein henw da nac yn camfanteisio arno.
Rhaid i chi beidio â sefydlu dolen mewn modd sy'n awgrymu unrhyw fath o gysylltiad, cymeradwyaeth neu gefnogaeth ar ein rhan lle nad yw unrhyw un yn bodoli.
Rhaid i chi beidio â sefydlu dolen i'n gwefan mewn unrhyw wefan nad yw'n eiddo i chi.
Rhaid i chi beidio â fframio ein gwefan ar unrhyw safle arall, ac ni allwch greu dolen i unrhyw ran o'n gwefan heblaw am yr hafan.
Rydym yn cadw'r hawl i dynnu caniatâd cysylltu yn ôl heb rybudd.
Os ydych yn dymuno cysylltu â ni neu wneud unrhyw ddefnydd o gynnwys ar ein gwefan heblaw am yr hyn a nodir uchod, cysylltwch ag admin@greenawayscott.com.

Deddfau pa wlad sy'n berthnasol i unrhyw anghydfodau?
Os ydych yn ddefnyddiwr, nodwch fod y telerau defnydd hyn, eu pwnc a'u ffurf, yn cael eu rheoli gan gyfraith Lloegr. Rydych chi a ni yn cytuno y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr yr awdurdodaeth unigryw ac eithrio os ydych yn breswylydd yng Ngogledd Iwerddon, efallai y byddwch hefyd yn gallu dwyn achos yng Ngogledd Iwerddon, ac os ydych yn byw yn yr Alban, efallai y byddwch hefyd yn gallu dwyn achos yn yr Alban
Os ydych yn fusnes, mae'r telerau defnydd hyn, eu pwnc a'u ffurf (ac unrhyw anghydfodau neu hawliadau nad ydynt yn gontractiol) yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr. Mae'r ddau ohonom yn cytuno i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Mae ein nod masnach wedi'i gofrestru
Mae "Greenaway Scott" yn nod masnach cofrestredig yn y DU a ddefnyddir gan Greenaway Scott Limited. Ni chaniateir i chi eu defnyddio heb ein cymeradwyaeth, oni bai eu bod yn rhan o'r deunydd rydych yn ei ddefnyddio fel y'i caniateir o dan Sut y gallwch ddefnyddio deunydd ar ein gwefan uchod.