Sut rydym yn Codi Tâl

Sut rydym yn Codi Tâl
Mae codi tâl yn ôl yr awr, llythyr, galwad ffôn neu gyfarfod yn anymarferol, wedi dyddio ac nid yw'n cyd-fynd ag arfer busnes cyfoes.

Oni bai fod cleient yn gofyn yn benodol i wneud hynny, nid ydym yn codi tâl fesul awr.

Strwythur Ffioedd Tryloyw
Rydym yn gwybod bod angen i fusnesau gael sicrwydd o ran eu halldaliadau er mwyn rhagweld yn gywir a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Ffioedd Sefydlog a Taliadau Cadw
Rydym yn cynnig opsiynau bilio clir ar ffurf ffioedd sefydlog ar gyfer prosiect penodol, neu ffi gadw ar gyfer cyngor cyfreithiol a ddarperir ar sylfaen barhaus.

Mae'r Tîm Cyflogaeth yn Greenaway Scott yn gweithredu dros gyflogwyr sy'n amddiffyn yn erbyn hawliadau a ddygir yn eu herbyn gan gyflogeion yn y Tribiwnlys Cyflogaeth. Bydd cost darparu amddiffyniad cyfreithiol yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar natur yr hawliad, megis hawliadau gwahaniaethu a all gynyddu cost yr amddiffyniad yn sylweddol.

Mae ein ffioedd ar gyfer amddiffyn hawliad diswyddo annheg neu anghywir yn debygol o gostio rhwng £3,000 a £12,000 yn dibynnu ar ffactorau amrywiol. Dyma'r gost y bydd Greenaway Scott yn codi tâl amdani i ddarparu gwasanaethau cyfreithiol ac nid yw'n cynnwys unrhyw gostau ychwanegol megis ein Taliadau, unrhyw dreuliau, cost cael adroddiadau arbenigol neu gost cyfarwyddo bargyfreithiwr i weithredu ar ran y cyflogwr yn y tribiwnlys. Our fees can be based on an hourly rate or fixed fee basis to suit the client. Our hourly rates range from £245 + VAT per hour to £100 + VAT per hour.

Mae'r ffactorau sy'n effeithio ar gost ein ffioedd yn cynnwys:

 • Cymhlethdod y materion
 • The amount of documentation provided from both parties to review and advise upon.
 • Faint o honiadau a godir mewn perthynas â'r hawliad/au
 • Faint o wrandawiadau sydd wedi'u rhestru fel Gwrandawiad Rhagarweiniol, Adolygiad Cyn Gwrandawiad a Gwrandawiad Teilyngdod Llawn
 • Faint o ddiwrnodau y rhestrir y Gwrandawiad Teilyngdod Llawn amdanynt
 • Materion rhagarweiniol megis statws y cyflogai
 • Hawlwyr Lluosog
 • Faint o dystionmae angen eu galw
 • A oes angen cynhadledd
 • Statws yr Hawlydd
 • A gyflwynir apêl i'r Tribiwnlys Apelau Cyflogaeth

The key stages of an employment claim are as follows;

Key stages

The fees set out above cover all of the work in relation to the following key stages of a claim:

 • Taking your initial instructions, reviewing the papers and advising you on merits and likely compensation (this is likely to be revisited throughout the matter and subject to change)
 • Entering into pre-claim conciliation where this is mandatory to explore whether a settlement can be reached;
 • Preparing claim or response
 • Reviewing and advising on claim or response from other party
 • Exploring settlement and negotiating settlement throughout the process
 • preparing or considering a schedule of loss
 • Preparing for (and attending) a Preliminary Hearing
 • Exchanging documents with the other party and agreeing a bundle of documents
 • Taking witness statements, drafting statements and agreeing their content with witnesses
 • preparing bundle of documents
 • Reviewing and advising on the other party's witness statements
 • agreeing a list of issues, a chronology and/or cast list
 • Preparation and attendance at Final Hearing, including instructions to Counsel

The stages set out above are an indication and if some of stages above are not required, the fee will be reduced. You may wish to handle the claim yourself and only have our advice in relation to some of the stages. This can also be arranged on your individual needs.

How long will my matter take?
The time that it takes from taking your initial instructions to the final resolution of your matter depends largely on the stage at which your case is resolved. If a settlement is reached during pre-claim conciliation, your case is likely to take 4-12 weeks. If your claim proceeds to a Final Hearing, your case is likely to take 25-52 weeks. This is just an estimate and we will of course be able to give you a more accurate timescale once we have more information and as the matter progresses.

Additional costs
'Disbursements are costs related to your matter that are payable to third parties, such as Court fees or fees payable to experts. The cost above does not include any of these fees. Bydd ffioedd bargyfreithwyr yn ystyriaeth fawr wrth edrych ar y gost o amddiffyn hawliad ac yn nodweddiadol byddant yn amrywio o £1500 i £8,000 mewn hawliadau diswyddo annheg neu anghywir.

If an expert report is required the cost can range from £500-£2000 for each report, if the expert is required to attend the final hearing they will normally charge a daily rate ranging from £350 to £1250.

At present there are no Tribunal fees for pursing a claim in the Employment Tribunal however this is under review and maybe subject to change.

Gall cyflogwyr gael eu hyswirio ar gyfer amddiffyn hawliadau cyflogaeth o dan bolisïau yswiriant busnes. Dylai pob cyflogwr gysylltu â'u hyswirwyr i ofyn a ydynt yn elwa o'r cymorth hwn cyn cyfarwyddo unrhyw gyfreithwyr/cwnsel cyfreithiol arall.